Nào cùng hát hát về người thầy, nào cùng thương thương về một đời, bao chuyến đò rộn vang tiếng ca.